hires

Demokrasi 2.0, İleri Eğitim, Kamu Yönetimi 2.0, Yeni Ekonomi, Yerel Kalkınma

NEDEN SOSYAL İNOVASYON, NEDEN BOSTAN BOSTAN SOSYAL İNOVASYON ENSTİTÜSÜ?

4 Nov , 2016  

Yaklaşık 1 yıl önce, durup dururken neden böyle bir yola girdik? BOSTAN’ı kurmaktaki gayemiz neydi? İngilizlerin deyimi ile “what the heck is social innovation- nedir bu kahrolası sosyal inovasyon”? Teknolojik inovasyon, yönetimsel inovasyon derken neden böyle yeni bir terim uydurma gereği doğdu? Tüm bu sorulara, bizi tatmin eden, sizi de tatmin edeceğine inandığımız cevaplarımız var.

İlk sorudan başlayalım, neden BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü?

BOSTAN olarak bizler; sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik alanları kapsayan büyük dönüşümlerle ve risklerle karşı karşıya olduğumuz inancındayız. Dönüşüm dinamikleri olarak adlandırdığımız bu hususlara aşağıda değineceğiz. Karşı koyulamaz bu dönüşümleri doğru yönlere kanalize etmek ve yeni fırsatlar oluşturmak için yenilikçi yaklaşımlara, fikirlere ve uygulamalara olan ihtiyaç bugün hiç olmadığı kadar fazla.

Einstein’ın dediği gibi: “Yarattığımız problemleri, problemi yaratırken kullandığımız düşünce sistematiği ile çözemeyiz”.

İşte tam da Einstein’ın (Türkçe karşılığı Tektaş — evet bana da bu şekilde hiç etkileyici gelmedi) vurguladığı — yeni düşünce sistematiği– husustu bizi bu yeni yola ileten. Benim ilk bilimsel çalışma konularımı oluşturan enerji, çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma, sosyal refah, milli gelir ve ötesi tartışmalarının da beni bir süre sonra getirdiği nokta da aynı ihtiyacı vurguluyordu: yeni düşünce tarzları, yeni yaklaşımlar, yeni işbirlikleri, yeni yaşam tarzları, yeni ara kurumlar olmadan bahse konu tartışmalarda bir sonuca varmak mümkün değil.

Bir süre sonra aslında tüm bu tartışmaların ortaya çıkardığı ihtiyaca hitap eden bir alan olduğunu keşfettik: Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon; karşımıza çıkan buhranlar, çözülmesi veya iyileştirilmesi gereken meseleler karşısında; daha etkili, verimli ve sürdürülebilir çözümler ortaya konulabilmesidir. Sosyal İnovasyon, bahse konu çözümlerin birey odaklı olmaktan ziyade toplumun geneline hizmet etmesi gerektiğine vurgu yapar. Bizim kendi tanımımız ise şöyle:

Sosyal inovasyon; hâlihazırda yüz yüze olduğumuz sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik alanları kapsayan büyük dönüşümlere ve risklere karşı toplumların kendilerine uygun yaratıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler bulmaları, ürünler geliştirmeleri; diğer taraftan ise bu amacın gerçekleştirilmesi amacıyla yeni kurumlar oluşturmaları, mevcut sistemleri yenilemeleri, kurumlar, topluluklar ve bireyler arasında yeni işbirliği araçları oluşturmaları ve mevcut kaynakları yaratıcı bir biçimde kombine etmeleri olarak tanımlanabilir.

BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü olarak bizler bu dönüşüm karşısında yeni fikirlerin tartışılıp hayata geçirileceği ve geleceği tasarlama adına bilimsel araştırmaların yapılacağı bir platform oluşturma çabasındayız.

Neden Sosyal İnovasyon?

Çünkü; global riskler, nüfus hareketleri ve yoğunluğu, mevcut ekonomik sistemlerin sürdürülemez oluşu, ortaya çıkan çevresel riskler; eğitim sistemlerinden ekonomik sistemlere ve uygulamalara, devlet kurumlarının yapılandırılmasından bireyin demokratik süreçlerdeki rolüne kadar mevcut tüm alanlarda dönüşüm gerekli hatta kaçınılamaz olarak karşımızda duruyor. Bahse konu dönüşümler ise teknik anlamda yapılan inovasyonlara ek olarak, sosyal boyutu da içine alacak şekilde, insani ve toplumsal gelişimi hedefleyen yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor.

Mikro kredi sistemleri ve paylaşım ekonomisi (sharing economy), kitlesel fonlama (crowdfunding) gibi Yeni Ekonomi uygulamaları, Vikipedia, TEDx ve tüm derslere erişilebilen açık üniversiteler gibi yenilikçi eğitim uygulamaları, sosyal katkıyı temel alan sosyal girişimler, akıllı şehir konseptini hayata geçirmek için geliştirilen sosyal içerikli uygulamalar, sosyal gelişime katkı sunan cep telefonu uygulamaları; yaratıcı yardımlaşma ve imece sistemleri, inovatif yardım toplama sistemleri, demokrasiyi güçlendiren ve besleyen yeni sivil inisiyatifler, yeni kooperatif sistemleri bahse konu sosyal inovasyon örneklerinden sadece bazılarını oluşturuyor.

Anılan sosyal inovatif yaklaşımları ve çözümleri gerekli kılan birçok faktör bulunmakta. Bu yazımızda başlıklar halinede vereceğimiz bu faktörlere bir sonraki yazımızda ayrıntılı olarak değineceğiz.

  • Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
  • Sosyo-Ekolojik Dönüşüm
  • Alternatif Kalkınmanın Gerekliliği–Yeşil Büyüme
  • Farklılaşan Kalkınma Hedefleri
  • Küresel Isınma ve Etkileri
  • Demokratik Çıtanın Yükseltilmesi
  • Demografik Dönüşüm
  • Teknolojik İlerlemeler

Peki BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü olarak neler yapıyoruz?

BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü temelde 3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz: Sosyal İnovasyon Atölyesi, Aksiyoner Araştırma Merkezleri ve Danışmanlık Atölyesi. Enstitü olarak temel önceliğimiz; sosyal inovasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmak, fikir üretmek ve fikir üretilebilecek platformlar oluşturmak. Buna paralel olarak, ülkemizde sosyal inovasyonun bilinirliğini artırmak amacıyla bazı sosyal inovasyon uygulamalarına ve ilgili kurumlara destek olmak amacıyla danışmanlık faaliyetleri de çalışma alanlarımız arasında. Orta vadede, projelerden ziyade bilimsel çalışmalara, raporlamalara ve online fikir atölyelerine yoğunluk vereceğiz. Bu kapsamda kurduğumuz www.ileridonusum.net ve www.thinqbox.org siteleri bahse konu amacımıza hizmet edecek.

Sosyal İnovasyon Atölyesi

Sosyal İnovasyon Atölyesi’nde, bahsi geçen problemlere ve dengesizliklere çözüm önerileri sunulması, toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak ve gelişimi daha kaliteli hale getirecek İnovasyon fikirlerinin uygulamaya konulması planlanmaktadır. Örnek uygulamalara enstitü sitemiz üzerinden ulaşılabilir.

Aksiyoner Araştırma Atölyesi

Bu kapsamda, yerel ve uluslararası bazda kendini gösteren güncel problemlere çözüm önerileri sunulması ve gelecek perspektifleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Temel araştırma konularından bazılarını iklim değişikliği ve etkileri, sosyal dönüşüm, kapsayıcı büyüme, yeşil büyüme, uluslararası kalkınma yardımları ve verimlilikleri, nüfus perspektifleri, şehirlerin gelecek modellemeleri konuları oluşturmaktadır. Yayınlar bölümünden “Aksiyoner Araştırma Atölyesi”nin araştırma alanlarına ve raporlarına ulaşılabilir. Bu amaçla kısa süre önce kurduğumuz www.ileridonusum.net fikir platformunun temel misyonu, teknolojik inovasyonlardan ziyade sosyal etki yaratabilecek, günlük hayatımızı veya geleceğimizi şekillendirecek fikirleri bir araya getirmek ve tartışmak. Bu yola çıkarken ilham aldığımız temel felsefeyi ise Abraham Lincoln’un şu veciz sözü özetliyor:

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu şekillendirmekten geçer.

Bu platformda sadece fikir üretmekle kalmayıp, karşı karşıya kaldığımız sistematik dönüşümlere ve problemlere yönelik somut çözüm önerileri sunmayı da planlıyoruz.

www.thinqbox.org fikir platformu ise ingilizce dilinde faaliyet gösteriyor. Bu platformda ise dünyanın farklı bölgelerinden sosyal inovasyon projelerinin bir araya getireriyoruz. Temel amacımız ise; projeleri farklı alanlara göre sınıflandırmak, insanların ilham almasını sağlamak ve projelerin tartışılmasını sağlamak.

Danışmanlık Atölyesi

Danışmanlık Atölyesi’nin temel hedefi, yukarıda değinilen konular ile alakalı olarak, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden gelecek taleplere danışmanlık çerçevesinde cevap vermektir. Bu kapsamda sosyal etki analizleri, Etkili Yatırım (İmpact Investment) imkânlarının araştırılması, sosyal İnovasyon faaliyetleri için fon oluşturulması gibi faaliyetler yürütülecektir.

Bizden şimdilik bu kadar.

Bir sonraki yazımızda sosyal inovasyonu gerekli, hatta mecburi kılan sebeplere daha ayrıntılı olarak değineceğiz.

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *